El gadget que heu afegit no és vàlid

          

Reunió Subcomissió Formació, 9 abril 2014

Assistents per part de l’Administració Jesús P., Cap de serveis de RRHH  i Patrícia, S. Tècnica de RRHH

Per la part social : CCOO , UGT i CATAC

Inicia la reunió l’ Administració dient que han parlat amb els gerents dels centres i que s’han compromès a respectar els criteris que ha indicat la DG. CCOO denunciem, que molts funcionaris/es continuen rebent la negativa davant de la petició per a realitzar cursos que haurien de ser autoritzats d’ofici.

CCOO sol·licitem que, des de la gerència dels centres, compleixin les ordres que els hi ha donat des de la DG. L’administració manifesta que tornaran a parlar amb els gerents i els recordaran que autoritzin els cursos, especialment els que ja es van autoritzar l’any 2013. CCOO demanem que, si cal, prenguin mesures contra els representants que s’oposen injustificadament a donar compliment a les seves instruccions. 

CCOO mostrem la nostra preocupació i ens queixem perquè estan donant voltes als mateixos aspectes i la solució és simple, els treballadors tenen dret a formar-se, i el col·lectiu penitenciari no pot formar-se en les hores del servei, és un servei finalista i, com a tal, l’especificitat de les nostres funcions fa que ningú pugui marxar a cap aula durant el servei. L’administració estudiarà la proposta.

CCOO tornem a recordar que la formació en línia ha de tenir la mateixa compensació i el mateix tractament que la formació presencial, siguin cursos del CEFJE o proposats per la part social. Aquests aspectes  estan signats i acordats i seria una il·legalitat no donar-li aquest tractament. La disposició addicional cinquena diu, que en el cas dels col·lectius que poden tenir majors dificultats per les accions formatives s’ha de preveure una cura especial, és evident que en el cas de la nostra DG., aquesta sensibilitat és inexistent.

CCOO defensem i recordem que a més dels cursos de 2013, han de ser compensats els cursos dels catàlegs formatius actuals i de nova creació, que seran realitzats i acordats per aquest any 2014. L’administració s’ha compromès a donar resposta a la pròxima reunió. 

CCOO exposem que aquests cursos estan orientats a complir les necessitats de formació del personal de presons i a la professionalització del col·lectiu, coincidint amb els plans estratègics creats per a tal finalitat., amb els paràmetres que exigeix l’AFEDAP i els cursos que realitza el CEJFE. 

Per solucionar aquest despropòsit CCOO demana que, de manera immediata, es revisin totes les sol·licituds denegades en tots els centres, per verificar l’adequació de les sol·licituds als criteris fixats l’any 2013, i que es notifiquin d’ofici les correccions de les denegacions. No permetrem que els treballadors pateixin cap perjudici més, no són els responsables d’una mala gestió ni de les sonades reinterpretacions que fan alguns gerents. L’administració reconeix que hi ha certs centres que poden plantejar problemes i afirma que ho resoldran.

CCOO emplacem l’administració a desenvolupar un text de manera conjunta amb la participació dels membres de la subcomissió, partint del que es va acordar al 2013, on s’exposi de forma clara, equitativa i entenedora tot el catàleg formatiu, els col·lectius i les compensacions adients.

 


Barcelona, 9 d’abril de 2014

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure